بیانیه جمعی از دانشجویان دانشگاههای کشور

bayanie honar tabrizبیانیه جمعی از دانش آموختگان دانشگاه علم و صنعت ایران در حمایت از دانشجویان

هفته ها از آغاز جنبش سراسري مردم ایران در پی مرگ مظلومانه دختر ایران، ªمهسا امینی» میگذرد. جنبشی که بر دوش تجربهاي
غنی از مبارزه تاریخی ایرانیان براي دستیابی به کرامت و حقوق انسانی، شیوه هایی نوین و خلاقانه از مداومت در پیگیري مسالمت آمیز
خواسته هاي مردم را نشان میدهد. در این مدت حکومت جز پی گرفتن سیاستهاي همیشگی و شکست خورده گذشته از جمله بازداشت گسترده شهروندان و سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز خیابانی پاسخ دیگري به بحرانهاي انباشته شده حاصل از سالها نا کارآمدي و اجراي سیاستهاي تبعیض آمیز اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی نداشته است. در این میان همگامی و همراهی دانشگاه و
جنبش دانشجویی با دیگر اقشار اجتماعی در جنبش ªزن، زندگی، آزادي»، برگ زرین دیگري را ضمیمه دفتر افتخارات جنبش دانشجویی ایران کرده و نشان میدهد که با وجود تلاشهاي نظام سیاسی براي کنترل و به انقیاد درآوردن دانشگاه، این نهاد همچنان تبلور خواسته هاي اساسی جامعه است.
تجمعات اعتراضی در دانشگاه علم وصنعت و نامگذاري فضاهاي دانشگاهی به نام فرزندان ایران، از ªکیانوش آسا» تا ªژینا» نمایانگر
این مسئله است که علیرغم تقلاي جریانات متصل به قدرت براي تبدیل این دانشگاه به پایگاهی در خدمت ایدئولوژي حاکم؛ توجه
به دغدغه هاي اجتماعی که از نسلهاي گذشته تا به امروز وجود داشته، در نسل فعلی دانشجویان قوام بیشتري یافته است.
اخبار دانشگاه علم وصنعت حاکی از تلاش مدیران گوش به فرمان آن در جهت تهدید و ارعاب دانشجویان و افزایش هزینههاي نقد و
اعتراض است. بازداشت چندین تن از دانشجویان و از جمله چهار عزیز در بند، ایلیا تابعی، علی فتاحی، همایون سلیمانی و علیرضاعباسی، ممنوع الورود کردن دهها دانشجو، احضار هاي غیرقانونی به کمیته انضباطی و صدور احکام تعلیق، در پیش گرفتن رویه هاي خلق الساعه تحت عنوان اخراج موقت، حضور نیرو هاي شبه نظامی و لباس شخصی در دانشگاه و ضرب وشتم دانشجویان توسط افراد منتسب به تشکیلات شبه نظامی مستقر در دانشگاه همگی شواهدي بر افزایش فشارها به منظور سرکوب دانشگاه هستند. روایت بازداشت تأسف برانگیز علی فتاحی که نشان از همکاري مستقیم حراست و معاونت دانشجویی دانشگاه با نهادهاي امنیتی دارد، از
موارد بیسابقه اي است که عزمی راسخ را از طرف خانواده دانشگاهیان علم وصنعت جهت حمایت از حق اعتراض مسالمت آمیز دانشجویان می طلبد. جز معدودي از اساتید خوشنام که در سالهاي اخیر همواره پناه دانشجویان بودهاند و این روزها نیز اسامی آنها در راستاي حمایت از دانشجویان دیده میشود؛ این رویههاي امنیتی و سرکوب دانشجویان با سکوت اکثر اساتید دانشگاه
علموصنعت و چه بسا همراهی عدهاي استمرار یافته است. بیانیه ي شرمآور تعدادي از اساتید که در آن بدون اشاره به برخورد هاي پلیسی با دانشجویان، به طور ضمنی از روند هاي امنیتی جاري حمایت نموده و خواهان پیگیري فعالیتهاي عادي دانشگاه بدون توجه به وضعیت دانشجویان شدهاند؛ به یقین از ننگین ترین اتفاقات در تاریخ نود ساله ي این دانشگاه است.
امضاکنندگان این نامه به عنوان عضوي از خانواده بزرگ دانشگاه علم وصنعت ایران، ضمن اعلام حمایت از حق اعتراض دانشجویان؛
 
تأمین امنیت دانشجویان در دانشگاه را وظیفه بدیهی مدیریت دانشگاه میدانند و خواستار پیگیري فوري دانشگاه براي آزادي
بی قیدو شرط دانشجویان در بند، جلو گیري از بازداشت خودسرانه دانشجویان توسط نهاد هاي امنیتی، جلوگیري از ورود نیرو هاي
امنیتی لباس شخصی به دانشگاه، لغو ممنوع الورودي دانشجویان و احضارها و احکام کمیته انضباطی و بر کناري فوري مدیران دخیل
در بازداشت ها و پروند هسازي علیه دانشجویان از جمله رئیس اداره حراست و معاون دانشجویی و جایگزینی افرادي با رویکرد متفاوت هستند. از اساتید دانشگاه میخواهیم با حمایت عملی از دانشجویان اجازه تسهیل برخوردهاي امنیتی با فرزندان خود را ندهند و از تمامی مجاري مدنی و امکانات موجود براي تأمین امنیت دانشجویان استفاده کنند

پیروزی نزدیک است
´´´´´´´´´´´´
اطلاعیه شماره چهار
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران:

به نام خداوند جان و خرد!
به نام #زن_زندگی_آزادی

معلمان فرهیخته و دانش آموزان گرامی:

پس از سپری شدن حدود دو ماه از خیزش عمومی مردم به ستوه آمده، متاسفانه هنوز حاکمیت با تحریف، تخفیف و تخریب خواسته های به حق مردم و به کارگیری انواع ترفندهای رسانه‌ای، قصد نادیده انگاشتن خواسته اصلی مردم یعنی نفی خودکامگی و فساد ناشی از آن وحق تعیین سرنوشت خویش را، همچنان ادامه می دهد.

شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران, بار دیگر با گرامی‌داشت یاد و خاطر جوانان و دانشجویان و مردم بی گناه کشته شده در سراسر ایران و به ویژه به یاد کشته شدگان کردستان، زاهدان و خاش، خاصه کودکان معصوم کشته شده در جمعه خونین خاش و در اعتراض به تداوم بازداشت شمار بسیاری از دانش آموزان، دانشجویان و جوانان دستگیر شده، ضمن تاکید بر همراهی با اعتراضات مردمی، از معلمان درخواست می کند روزهای ۲۴ و ۲۵ و ۲۶ آبان، در مدرسه و کلاس های درس به یاد شهدای آبان ۹۸ و دانش آموزان پرپر شده و دستگیر شده هفته‌های اخیر، با فراهم نمودن فرصت گفتگو در کلاس به تشریح این وقایع پرداخته و نظرات و تجربیات شخصی دانش‌آموزان در ارتباط با آن را بشنوند؛ با گرامی داشت یاد و خاطره این سرمایه‌های بر خاک خفته یا به گروگان گرفته شده، رسالت تاریخی و معلمی خود را ایفا نمایند.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران, ضمن حمایت از اعتراضات حق طلبانه و مسالمت آمیز آحاد مردم ایران اعلام می‌نماید همچون گذشته در این روزهای دشوار و تلخ اما سرنوشت ساز در کنار دانش‌آموزان، دانشجویان و سایر اقشار ملت شریف و عدالتخواه ایران ایستاده است.

شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران

۲۳ آبان ۱۴۰۱

´´´´´´´´´´
(تهران تکنیک پلی) امیرکبیر صنعتی دانشگاه ریاست
پور قدسی دکتر آقای
 خواسته های این دانشجویان که در بیانیه آنها آمده است . این بیانیه به امضای بسیاری از دانشوجان رسیده است .
زندانی دانشجویان آزادی پیگیری .۱
انضباطی کمیته توسط شده صادر احكام تمامی لغو و دانشجویان همه الورودی رفع  ممنوع .۲
3 . جمع شدن بساط تحقیر امیز و مصحک و دور از شان دانشگاه برای تفتیش بدنی دانشجویان هنگام ورود به دانشگاه .
.اند کرده کمک دانشجویان به زدن آسیب به که متخلفی مدیران تنبیه و عزل .۴
دانشگاه سطح در خشونت از عاری تجمعات برگزاری امنیت تضمین و آزادی .۵

تهران تکنیک پلی آموختگان دانش از جمعی
´´´´´´´´´´´´