در رثای ناصر تکمیل همایون: ««اوست پایدار»»

TakmilHomayounSharghپاینده ایران  

هم میهنان!

«یکشب به پیرمیکده گفتم که عمرچیست

چشمی بهم زد و گفتا که هان گذشت». 

با اندوه فراوان و دریغ بسیار «دکتر ناصر تکمیل همایون» اندیشمندی از تلاشگران دیرپای میهن پرستان ایران که درچهارشنبه ۲۵آبان ماه ۱۴۰۱ خورشیدی بدیار باقی شتافت، به راستی ایران یکی ار سرمایه های فرهنگی و ملی خود را از دست داد و هم اندیشان و یاران را در غمی سترگ و سنگین فروبرد. 

زنده نام «دکتر ناصر تکمیل همایون» از دوران نوجوانی به گاه دانش آموزی که ۱۴ سال بیش نداشت در جبهه ملی به پیروان بزرگمرد آزادیخواه و استقلال طلب میهن، جاوید نام «مصدق بزرگ» این آموزگار رهایی ملتهای در بند استبداد وابسته و استعمار پیوست و از پایوران «حزب ملت ایران» و از یاران همه گاه جان باختگان ملت و میهن، قهرمانان ملت گرایی زنده نامان «داریوش و پروانه فروهر و دیگر نامداران ملتگرا درآمد. دکتر تکمیل همایون در راستای فلسفه و تاریخ بویژه اندیشه ملتگرایی ایرانی بیش از۶۰ سال به ‌ پژوهش و تلاش عاشقانه همت گمارد.

او دانش آموخته فلسفه، تاریخ، علوم اجتماعی (جامعه شناسی) در ایران و فرانسه بود. موفق به اخذ دو دکترای جامعه شناسی و تاریخ از دانشگاه سوربن پاریس شد.

او از شناختی ژرف در فرهنگ ملل بویژه فرهنگ ملی ایران برخوردار بود،

او استاد برجسته پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بود که خدمات ارزشمند علمی او در درازای ۶ دهه به جوانان جویای علم در جامعه فراموش ناشدنیست. گرچه سالیانی را در زندان بسر برد و متحمل دوران سختی شد، با اینهمه خدمات فرهنگی و آثا ر نوشتاری ایشان بیش از ده ها جلد کتاب و مقالات مرجع در ایرانشناسی، تهران شناسی،…و آخرین کتاب ایشان در باره زندگی دکتر مصدق، بجای مانده است،

«باری چوفسانه می شوی ای بخرد

افسانه نیک شو نه افسانه ی بد».

درگذشت این دانشمند نام آشنای میهن دوست را به عاشقان ایران، بویژه «همسر گرامی»، فرزند برومند و فرهیخته ایشان «دکتر نادر تکمیل همایون» و خانواده های وابسته ارجمند، دل آرامی گفته و برای آنان از آفریدگار پاک آرزوی تندرستی و شکیبایی داریم. 

روانش در آرامش، یاد و نامش مانا.

 

۱-دکتر محمود امامی

۲-مهندس حسین اخوان طباطبایی

۳-فرزانه اسکندری

۴-دکتر بامداد ارفع زاده

۵-دکتر بهروز برومند

۶-حسین بهروز

۷-حسین خشایار دوست

۸-علی خالقی

۹-خلیل خلیلی پور

۱۰-احمد روناسی

۱۱-بدری سعیدی

۱۲-رشید مظفری سردشتی

۱۳-مهندس حسین 

شاه اویسی

۱۴-رضا شاه حسینی ۱۵-مهندس ناصر شیرازی

۱۶-مهوش صالحی

۱۷-دکتر سیاوش صحت

۱۸-مهندس نسرین صدری

۱۹-اسماعیل فراهانی

۲۰-دکتر منوچهر کیهانی 

۲۱-مهندس علی اصغر گلسرخی

۲۲-فرهادبهگو

(لقایی) 

۲۳-ایران مخبر 

۲۴-سیمین مخبر

۲۵-حمید مسیبیان

۲۶-دکتر داریوش میر عبدالباقی کاشانی

۲۷-ماهرخساریداللهی (نمازی)

 

تهران ۲۵ آبانماه ۱۴۰۱خورشیدی