پيام بدری خامنه‌ ای خواهر علی خامنه ای/ برادرم گوش شنوا ندارد و ... سرکوب و کشتار بی گناهان را ادامه می دهد

Khamenei-Badri-1 صفحه توییتر محمود مراد خانی-  بدری خامنه‌ ای: به نام پروردگار یکتا،
 
از دست دادن فرزند و دوری از فرزند، اندوهی بزرگ برای هر مادر است. مادران بسياری در طول چهار دهه گذشته داغدار شدند. مناسب دیدم که همراه با برائت جستن از برادرم ، مراتب همدردی خود را با همه مادران عزادار جنایات رژیم جمهوری اسلامی، از زمان خمينی تا دوران کنونی خلافت مستبدانه علی خامنه ای، اعلام دارم .من نيز چون همه مادران عزادار ایرانی در غم دوری از فرزندم هستم.
 
وقتيکه دختر من را با خشونت دستگیر می کنند، مشخص است که هزاران برابر خشونت بر دختران و پسران مظلوم دیگران اعمال می دارند.
 
مخالفت و مبارزه خانواده ما با این نظام جنایتکار تنها چند ماه پس از انقلاب شروع شد، چرا که جنايات این نظام و سرکوب هر صدای مخالف و زندانی کردن فرهيخته ترین و دلسوز ترین جوانان این سرزمنی و شدید ترین شنکجه ها و اعدام های وسیع از همان ابتدا شروع
شد.
 
همسرم علی تهرانی، از همان ابتدا مخالف این نظام و ولایت فقيه بوده و صدای آزادی خواهی مردم بود و در این راه هر گونه سختی منجمله زندانی شدن در سال ۱۳۶۰ و مجدداً ١٠ سال زندان در کهنسالی را متحمل شد. دخترم فریده نيز در طی ٢٠ سال گذشته با فعاليت های مدنی و حقوق بشری و حمایت از زندانيان سياسی و خانواده های شان و تلاش اش برای نجات اعداميان، هر گونه سختی و زندانی را تحمل کرده است.
 
من به عنوان وظيفه انسانی خود سال ها پیش بارها و بارها صدای حق طلبی مردم را به گوش برادرم علی خامنه ای رساندم، ولی پس از آنکه دیدم گوش شنوایی ندارد و راه خمينی را در سرکوب و کشتار مردم بی گناه ادامه می دهد، با او قطع رابطه کردم.
 
دغدغه من هواره مردم و مخصوصًا زنان ایران بوده است و خواهد بود. باورم بر این است که رژیم جمهور ی اسلامی خمينی و علی خامنه ای به جز درد و رنج و ظلم برای ایران و ایرانيان ارمغانی دیگر نداشته است. مردم ایران شایسته داشتن آزادی و رفاه می باشند و قيام
آنها برای رسيدن به حقوق حقه خود مشروع و لازم است. اميد من پیروزی مردم و سرنگونی استبداد حاکم بر ایران می باشد.
 
پاسداران و مزدوران علی خامنه ای باید هر چه زودتر اسلحه های شان را زمین گذاشته و به مردم بپيوندند، قبل از آنکه خيلی دیر شود.
 
متأسفم که بهدليل معذورات جسمی نمی توانم آنگونه که باید در حرکت های اعتراضی شرکت کنم. اما قلباً و روحاً با مردم و درکنار مردم ایران هستم
 
برادرم صدای مردم ایران را نمی شنود و به نادرستی صدای مزدوران و جیره خوارانش را صدای مردم ایران می شمارد و آنچه برازنده خودش می باشد را به مردم غيور و ستمدیده ایران اطلاق می کند.
 
باشد که مبارزه بر حق مردم برای رسيدن به آزادی و دموکراسی هر چه زودتر پیروز گردد.
 
آذر ماه ۱۴۰۱،
بدری حسينی خامنه ای- تهران 
 
پی دی اف نامۀ سرگشاده بدری خامنه ای:
 
 
منبع: 
 

در این رابطه