کوه مولد سازی موش زایید یا...

movaled-sazi
اگر جزییات چند نشست محرمانه درباره طرح جنجالی مولد سازی دارایی های دولت از سوی افرادی که در این نشست ها حاضر بودند برای اطلاع افکار عمومی منتشر می شد شاید می شداسراری ازآن حرفها بیرون کشید و جزییات این طرح برای شهروندان اشکار می شد. اما دور از ذهن است کسانی که نشست سری برگزار می کنند بخواهند حرفهایشان به اطلاع افکارعمومی برسد.به همین دلیل است که نگاههای متفاوت درباره این طرح برسر زبانهاست.

خوش بینانه ترین نگاه به این طرح این است که مدیران دولت به این نتیجه رسیده اند برای تامین کسری بودجه – حتی بودجه عمرانی- راهی نیست جز اینکه از مسیر تازه ای برای دولت درامد کسب شود وبخشی از آن نیز به هزینه های جاری بودجه 1402 منتقل شود. دراین نگاه خوش بینانه می توان تصورکرد دولت با خوش خیالی کامل به این نتیجه رسیده است که کار آسانی در پیش دارد و خریداران منتظر این هستند که دارایی های دولت به مزایده یا عرضه در بازار سهام گذاشته شده و آنها سراز پا نشناخته برای خرید به صف شوند. از سوی دیگر تصوراین بود که کارخانه ها وبنگاههای بزرگ صنعتی و تجاری ونیز حمل ونقل وحتی سهام بانکها در این مولد سازی عرضه خواهد شد. اما حالا که دووزارتخانه آموزش وپرورش پیشگام شده وبرای جلب رضایت دولت اموال ودارایی های خود را برای فروش به دولت اعلام کرده اند گمانه زنی های گوناگونی درباره این طرح راه افتاده واز این پس تشدید خواهد شد.

یک گمانه زنی این است که تهیه کنندگان با توهم وارد این معرکه شده و وزارتخانه ها و دستگاههای اصلی بیرون از دایره مانده و دووزارتخانه ضعیف تر املاک ودارایی های خود را برای فروش نشان دادند که این مصداق موش زاییدن کوه است و فروش صدها مدرسه و باغ و باغچه کار سختی است و البته دراین بستر نتیجه شکست خورده املاک بانکها راداریم. شاید تصوراین باشد تهیه کنندگان طرح مشتریهای پروپا قرص برای مدرسه ها درداخل شهرها و زمین های مرغوب زراعی و باغ و باغچه ها را از پیش شناسایی کرده اند.

گمانه زنی دیگر این است که نه تنها کوه کوش نزاییده بلکه طراحان این طرح نقد شونده ترین وبی پناه ترین دارایی های دولت را نشانه رفته و با توجه به گمانه یکم مشتری دست به نقد دارند و رانت نجومی را برای مشتری های خاص تدارک دیده اند . مدرسه که کارخانه نیست که کارگران اعتراض کنند و روند خصوصی سازی را در دست انداز قراردهند.

گمانه زنی دیگر این است که دولت با دادن آدرس کوچک و با کشاندن ذهن ها به اینکه قرار است مدرسه وباغچه و ملک بفروشد بخش مهم واصلی دارایی های تاریخی دولت را برای بعدها درنوبت گذاشته و این آدرس عوضی برای گم کردن راه اصلی است. به هرحال در این چند هفته تازه سپری شده از اعلام طرح مولد سازی دارایی های دولتی جز ابهام وناشفافی چیز دیگری دیده نمی شود.
.
منبع: ساعت 24