افزایش قیمت انرژی ۱۴۱‌میلیون نفر را در جهان وارد فقر شدید می‌کند

Energie Hastei-paak
تسنیم : جدیدترین تحقیقات نشان داده‌اند افزایش قیمت انرژی هزینه زندگی مردم را افزایش داده و می‌تواند ۱۴۱‌میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان وارد فقر شدید کند. افزایش قیمت انرژی طی یک‌سال گذشته می‌تواند ۱۴۱‌میلیون نفر دیگر را در سراسر جهان به‌‌‌‌‌‌‌خاطر بحران بالا‌رفتن هزینه‌های زندگی وارد فقر شدید کند.
افزایش قیمت انرژی 141‌میلیون نفر را در جهان وارد فقر شدید می‌کند

طبق تحقیقاتی که در مجله تخصصی نیچر انرژی منتشر شده، کل هزینه انرژی خانواده‌‌‌‌‌‌‌ها بین ۶/ ۶۲ و ۹/ ۱۱۲‌درصد افزایش می‌یابد که باعث بالا‌رفتن ۷/ ۲ تا ۸/ ۴‌درصدی هزینه زندگی آنها می‌شود.  این گزارش که توسط محققانی از چین، هلند، انگلیس و آمریکا نوشته ‌‌‌‌‌‌‌شده تاکید می‌کند ۷۸ تا ۱۴۱‌میلیون نفر دیگر به‌‌‌‌‌‌‌خاطر فشار افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها وارد فقر شدید می‌شوند.   بالا‌رفتن هزینه انرژی علاوه‌بر اینکه تاثیر مستقیمی بر صورت‌‌‌‌‌‌‌حساب انرژی خانواده‌‌‌‌‌‌‌ها می‌گذارد، زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های عرضه و کالاهای مصرفی از جمله مواد غذایی را هم تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.   آژانس بین‌المللی انرژی در پایان سال‌گذشته میلادی اعلام کرد بحران جهانی انرژی تلاش برای اطمینان از دسترسی تمام مردم دنیا به انرژی ارزان و قابل‌اطمینان را مخصوصا در کشورهای درحال‌توسعه، تضعیف می‌کند. آخرین اطلاعات این آژانس نشان می‌دهد تعداد افرادی که در سراسر دنیا بدون برق زندگی می‌کنند تا حدود ۲۰‌میلیون نفر در ۲۰۲۲ افزایش‌یافته و به ۷۷۵‌میلیون نفر رسیده است.