احتمال مخدوش بودن آمار بانک مرکزی درباره تورم

tawarom2

ساعت 24 - درحالی که مطابق تصمیم مهم شورای عالی امار ، بانک مرکزی باید از دادن آمارهای کلان اقتصادی به ویژه نرخ تورم سالانه خودداری کند و این وظیفه مرکز امار است که نرخ تورم سالانه را ارایه کند اما بانک مرکزی بازهم در دوره تازه قوه مجریه اجازه پیداکرده آماررا اعلام کند.

بر اساس اعلام بانک مرکزی، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 به معادل 46.5 درصد رسید.به گزارش از روابط عمومی بانک مرکزی، خلاصه نتایج شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (بر اساس سال پایه 100=1395) در اسفندماه 1401 به شرح زیر است:

- شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران در اسفندماه 1401 به عدد 794.3 رسید که نسبت به ماه قبل 6.6 درصد افزایش یافت.

- نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1401 نسبت به دوازده ماه منتهی به اسفند ماه 1400 معادل 46.5 درصد است.به گزارش فارس، نرخ تورم در پایان سال 1400،طبق آمار بانک مرکزی 46.2 درصد و در سال 1399، 47.1 درصد و در سال 1398، 41.2 درصد بوده است.

کارشناسان باوردارند از آنجایی که بانک مرکزی مهمترین وظیفه اش مهار تورم است احتمال اینکه در تهیه گزارش های تورم سالانه برخی اقلام را جابه جاکند را نباید صفرگرفت. از سوی دیگر مرجعیت آماری مرکز امار ایران از سوی دولت سیزدهم مادیده گرفته شده است. اختلاف معنادار بین امارهای بانک مرکزی و مزرکزامارایران علاوه بر سردرگنی برای محاسبه های شاخص های کلان می تواند به سردرگمی در برنامه ریزی ها منجرشده وجزیره های خود مختار اماری پدیآید.