در روز گذشته دستکم پنج تجمع اعتراضی برگزار شد

eteraz karmandan

خبرگزاری هرانا – امروز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و هفت تپه، در مقابل ساختمان اداره تامین اجتماعی شوش، شماری بانشستگان تامین اجتماعی اراک و کرمانشاه در مقابل ساختمان های فرمانداری و تامین اجتماعی این شهرها دست به تجمع اعتراضی زدند. همچنین شماری از پرسنل فوریت های پزشکی قزوین در مقابل ساختمان استانداری و گروهی از پرسنل فوریت های پزشکی تبریز در مقابل دانشگاه علوم پزشکی، تجمع اعتراضی برگزار کردند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۲، جمعی از بازنشستگان تامین اجتماعی شوش و هفت تپه در مقابل ساختمان فرمانداری شهرستان شوش، گروهی از بازنشستگان تامین اجتماعی اراک در مقابل ساختمان تامین اجتماعی این شهر و شماری از بازنشستگان تامین اجتماعی کرمانشاه، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

از جمله مطالبات این بازنشستگان معترض میتوان به “درمان رایگان و افزایش دستمزد مطابق تورم” اشاره کرد.

تجمع اعتراضی پرسنل فوریت های پزشکی قزوین و تبریز

به گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، امروز یکشنبه هفدهم اردیبهشت ماه، شماری از پرسنل فوریت های پزشکی قزوین در مقابل ساختمان استانداری و گروهی از پرسنل فوریت های پزشکی تبریز در مقابل دانشگاه علوم پزشکی این شهر، در تجمعاتی جداگانه خواستار رسیدگی به مطالباتشان شدند.

تجمع این پرسنل در اعتراض به “عدم پرداخت معوقات و نابرابری در اجرای تعرفه خدمات پرستاری” صورت گرفته است.