ادامه پنهان سازی قراردادها با چین

chin-iran-
یکی از ویژگیهای دنیای امروز عریان سازی هررخدادی در هرسطحی از سوی سازمانها و رسانه ها و شبکه های اجتماعی است. به طورمثال در حالی که مقامهای نفتی ایران حاضر نیستند اطلاعاتی از صادرات نفت به چین را اعلام کنند اما چندین سازمان وبنگاه دراین باره خبررسانی می کنندو وزارت نفت ایران هم نیز در نهایت همان آمارها را می دهد.

دراین صورت آیا این حرف وزیر اقتصاد که هشت پروژه سرمایه‌گذاری مشترک بین ایران وچین دو کشور وارد فاز اجرایی والبته به‌ دلیل مسائل تحریمی بیان جزییات آنها ممکن نیست قابل قبول است؟شهروندان ایرانی از کجا باید این خبررا راستی ازمایی کنند؟ به نظر می رسد تنها یک راه هست : حرف وزیر اقتصاد را قبول کنند و تمام. با توجه به دهها خبر وگزارش وعده داده شده و به سرانجام نرسیده دولتها چرا باید به حرف وزیر اعتماد کرد؟ آیامخفی نگهداشتن خبرهای مربوط به سرمایه گذاری های مشترک با چین مطابق با خواست رهبران چین است وباید ۲۵ سال با مخفی کاری اجرا شوند؟ این یک تراژدی نیست؟
.
منبع: ساعت ۲۴