افزایش قیمت سالانۀ ۵۴.۶ درصد در اردیبهشت ماه

Tavarom-Bikari-1 بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران تورم نقطه به نقطه و ماهانه در اردیبهشت ماه سال جاری در مقایسه به بازه زمانی مشابه خود کاهش داشته است.

به گزارش ایسنا، مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود با عنوان شاخص قیمت مصرف کننده در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲، اعلام کرد که منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ۵۴.۶ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ۵۴.۶ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ۱۴۱ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده­اند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ در مقایسه با ماه قبل، ٠.٩ واحد درصد کاهش یافته است.

کاهش تورم ماهانه در دومین ماه سال:

منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل بوده و در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢.٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌ های عمده «خوراکی‌ ها، آشامیدنی‌ ها و دخانیات»، ۲.۶ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور:

منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن بوده در اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به ۴۹.۱ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۱.۵ واحد درصد افزایش یافته است.

در جدول زیر می‌ توانید شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور بر حسب بخش‌ های اصلی و برخی گروه‌ ها و طبقات کالایی را در اردیبهشت ماه سال جاری مشاهده کنید.

        Afzaiesh Gheimat-Jadval

خبرنگار: روح‌ الله رضایی مقدم،
دبیر: فاطمه محمد‌ نژاد