شهاب عزیزی: آیا خاتمی هنوز به فکر اصلاح رژیم است؟

Eslahtalaban-jpg

خاتمی رئیس دولت اصلاحات:تا اصلاحات زنده است جایی برای براندازی نیست. سیدمحمدخاتمی دردیدار نمایندگان ادوارمجلس به چندنکته اشاره کرده است که چند مورد از آنها ذیلا می آیند:
۱-او گفته"درحال حاضر همه به نحوی ناراضی هستیم و اعتراض داریم"
۲ــ "انفعال دولت و حیرانی اصلاح طلبان در برابر موج به وجود آمده به تعبیر او فضای مجازی، را مایه تعجب دانسته است.
۳-"امروز مشکلات زیادی گریبانگیرکشور است و ناکارآمدی حکومت برای حل مشکلات مردم هم مزید بر علت شده است. و دست به دست دادن این مسائل ایران را در موقعیت بحرانی قرارداده است".
۴-"وضعیت اقتصادی درجامعه ما وخیم و بحرانی است"
۵ــ تهدیدها به براندازی بی نقاب تر و عده ای هم از نارضایتی های مردم برای براندازی جمهوری اسلامی استفاده میکنند که مجموعه این عوامل سبب بروز نوعی بی اعتمادی میان مردم نسبت به یکدیگر و نسبت به حاکمیت و حکومت شده است."
۶-"ایران ازابتدای انقلاب تابه امروزانواع مشکلات راتجربه کرده،اما هرگز با بی اعتمادی گسترده مواجه نبوده ایم[...]این اعتماد امروز لطمه دیده و باید چاره ای اندیشید و در این مقطع نقش اصلاح طلبان کلیدی است".
۷-"یکی از القائات خطرناک این است که نظام جمهوری اسلامی درحال فروپاشی است."
۸-"مطالبه مردم زندگی امن و برخوردار و آرام است و اگرچه ممکن است اعتقادی به جمهوری اسلامی هم نداشته باشند."
۹ــ "مطمئن باشید با دامن زدن به اعتراضات و تضعیف حکومت،هرج ومرج ایجادخواهدشد و از دل آن دیکتاتوری گسترده ضدمردمی بیرون خواهد آمد که ممکن است به تجزیه کشوربیانجامد".
۱۰-در عین دفاع ازجمهوری اسلامی، قویاً معتقدیم نظام هم باید  اصلاحپذیرباشد و نمیشود بر مشکلات ساختاری،سیاستی و عملکردی پافشاری کرد و تن به هیچ اصلاحی نداد."
(نقل ازروزنامه اعتماد۱۵مرداد۹۷)
بانگاهی سطحی به بیانات آقای خاتمی،ایشان نکات قابل توجه،تأمل و تعجب برانگیزی تبیین نموده است 
۱ــ ایشان مدعی شده که"همه به نحوی ناراضی هستیم و اعتراض داریم"؛اما مشخص و بطور شفاف توضیح نداده است که ازچی ناراضی و به چه چیزی اعتراض دارد؟
۲ــ قبول کرده که با وضعیت بسیاربحرانی و لاعلاجی که حاکمیت عامل اصلی و متهم ردیف اول ان است،دولت منفعل و اصلاح طلبان دچارحیرانی و البته شاید هم ترس شده اند
۳ــ به"ناکارآمدی حکومت برای حل مشکلات مردم"اذعان نموده است
۴ــ موقعیت پیش آمده "آرامش زندگی مردم را ازمیان برده است"
۵ــ اذعان کرده که "وضعیت اقتصادی درجامعه ما وخیم و بحرانی است"
۶-به"بی اعتمادی مردم نسبت به حاکمیت"نیز اعتراف کرده است و گفته:"ایران از ابتدای انقلاب تا امروز انواع مشکلات را تجربه کرده، اما هرگز با بی اعتمادی گسترده  مواجه نبوده ایم."
۹-"این اعتماد امروز لطمه دیده و باید چاره ای اندیشید و در این مقطع نقش اصلاح طلبان کلیدی است..." 
۱۰-او مردم را از ترس فروپاشی نظام مورد علاقه اش، با این عنوان که: "مطمئن باشید با دامن زدن به اعتراضات و تضعیف حکومت، هرج ومرج ایجاد خواهد شد و از دل آن دیکتاتوری گسترده ضدمردمی بیرون خواهد آمد که ممکن است به تجزیه کشور بیانجامد"، ترسانده و با وجود اینکه خودمدعی است که "همه به نحوی ناراضی هستیم"، اما معلوم نیست با کدام شکل و شیوه بایدمردم باید صدای اعتراض خود را بگوش ستمگران و کذابان حاکم برسانند که موجب خسارت به رژیم استبدادی نشود؟ ایشان معتقد است که حضور اصلاح طلبان در بدنه سیستم ولایت فقیه،باعث نجات رژیم از منجلاب فساد و تباهی، میشود. او شاید گذشته و هم حال فعل رژیم  را فراموش کرده که ۸ سال که دو قوه مجریه و مقننه در اختیار اصلاح طلبان که خود لیدرشان بود نه تنها  رژیم و سردمدارش تن به اصلاحات نداد که اعتقادی به وجود فساد در نظام نداشت که بخواهد اصلاح شود و ۸سال فرصت سوزی کرد و باعث تحکیم استبداد و خفقان شد؛ چگونه باز، دم  از اصلاح رژیم میزند؟
او میگوید:"از دل هرج ومرج دیکتاتوری گسترده ضدمردمی بیرون خواهدآمد..."!عجیب است گویی که ایشان هنوز رژیم ملاتاریا را "دیکتاتور" و "ضدمردمی" نمیداند!؟ رژیمی که ازهمان ابتدای شکل گیری و با گنجاندن اصل ولایت فقیه در قانون اساسی، مبنا و اعمالش  ضدمردمی و دیکتاتوری بوده است، و در اعتراضات خیابانی در طول این سالها یکی از شعارهای اساسی معترضان، مرگ بردیکتاتور است و مردم مشکل بزرگ و عامل این وضعیت بحرانی و فقر و فلاکت جامعه را همین دیکتاتوری رژیم و رهبری آن میدانند،چگونه آقای خاتمی این صداها را نشنیده، و تهدید میکند اگر اعتراض کنید به دیکتاتوری منجر میشود؟
آقای خاتمی رژیمی که تو به فکر آبرو، ماندگاری، مشروعیت بخشی و نجاتش هستی همانند مریضی است که سالهاست به بیماری لاعلاجی مبتلا گشته است و امیدی به شفای این بیمار نیست،هر نسخه ای که شما بپیچید، دل پیچه بیمارتان، بیشتر و مضاعف میشود. بدانیدکه مردم بدنبال نظامی سالم،آزاد و دارای مشروعیت مردمی، توانا و کارآمد و... هستند و انشاالله به زودی این مردم بار دیگر و با عنایت به تجارب حاصل شده، به آرمانهای  خود خواهند رسید.
 
شهاب عزیزی ۱۵ مرداد۹۷