احمد رناسی: چگونه فاشیسم ولایت فقیه به مردم تحمیل شد

ronnasi ahmadهرگزنتوان شسُت، اینگونه سندهائی گویا،از«زبان سیا»، که دست داشته انددربه بیراهه کشانیدن قیام پیروزملت ایران در22 بهمن را،به سوی فاشیسم ولایت فقیه!؟ آنچه راکه برخاسته ازخیزشهائی بوددرپی کودتای 28مرداد، وبه همت مبارزانی که، پس ازبرگردانده شدن محمد رضاشاه وابسته به«آمریکا انگلیس»، واستبدادِ پاگرفته، به زندان وشکنجه وتیرباران شدند، اما بوجودآور آن استبدادواژگونه شده را،بوجودآوردند!؟ بایست دانست که درزمان اقامت«آیت الله خمینی»درپاریس، درحضوراو، کسانی چون«ابراهیم یزدی»که مترجم اصلی اوبود، همزمان نشستی برقرارمی شود درحضور ایت الله خمینی،مطهری، بازرگان و...»وبراین می شوندتادرایران«تک حزبی»بوجودآورندبنام «نهضت آزادی»، امابارفتن به ایران وبه آیت الله بهشتی گفتن، اوموافقت میکند، ولی نام آن تک حزبی را«جمهوری اسلامی»میداند، که ابراهیم یزدی ودیگران می پذیرند!؟ این حزب، همچون دوران استالین ونیزهیتلر که«تک حزبی»بود، گام به گام سرنوشت ایرانِ پس ازقیام 22 بهمن رادردست، وعلاوه برابراهیم یزدی که نزدیکترین فردبه آیت الله خمینی بود، همداستان باآیت الله بهشتی ودووزیر رفسنجانی وخامنه ای«راست وچپ»او، آنچه رامیخواستند، به آیت الله خمینی پذیراند!؟ اونیزکه دراین شبکه دیدگاهی بود، می پذیرفت ونیز به خاطرموقعیت«اجتماعی سیاسی»که داشت، اورابه «زبان قانون»درآوردندوحرف«حرف امام»خوانده شد، تااینکه دستوردادهمه احزاب ودیدگاه هاباطل شده، وگفت تنها حزب«حزب الله» است ودستورزندان وشکنجه وکشتار راه گرفت، تااینکه بنی صدردرمقام ریاست جمهور،دردانشگاه بیادآوردکه«مگردرفرانسه قرارنشد» زندان واعدام برچیده شود!؟ که گونه سیلی شدبه گوش گردانندگان «حزب جمهوری اسلامی»، وروی به دسیسه سازی آوردن رهبران آن حزب، واین زمانی است که «مجلس»با تقلب، وپُر بوده ازآن حزب ودیگرمَرده های آیت الله خمینی بود وبادستوراو، بارأی آن مجلس آنگونه ای، بنی صدررابرکنارنمودندو تیزگرفتن«کرگدن ها»، به رهبری آیت الله خمینی، وامکان یافتند وآن قیام پیروز را، به کژراهه ی«فاشیسم ولایت فقیه» بکشانند، که همواره ایران زمین را، درچنگال خود دارند!؟ نگارنده خوب بیاد دارد، نوشته ای درارگان حزب ملت ایران را، که به گمانم به قلم زنده یاد ونام داریوش فروهربود، وبا رسائی همه جانبه، پیش بینی داشت، به کژراهه کشیده شدن قیام ملت ایران را، بابرکناری ریاست جمهوری بنی صدر، وزیرپای نهی«قانون»، با دستورآیت الله خمینی وبه اجرادرآوری آن مجلسِ، آنگونه که، بوجود آمده بود!؟

چه کسانی در صدد ادامه بحران گروگانگیری بودند و با چه هدفی؟

BeheshtiRafsanjaniKhamenei

 

سند سیا در مرداد ۱۳۵۹: چه کسانی در صدد ادامه بحران گروگانگیری بودند و با چه هدفی؟