دربارۀ ۱۵ درصد افراد دارای معلولیت در جهان، گفتگو با فاطمه حسین پور و فرید انصاری و رضا کامروا

                                                                              Ansari-Hosseipour-1