"انتخابات" ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و راه پیش رو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان

"انتخابات" ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ و راه پیش رو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                   Moussavian H-Ab M-1
                                                                                           برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید