بعد از شکست "انتخابات" رژیم ولایت مطلقه فقیه و نقش اپوزیسیون، مصاحبۀ حسین جواد زاده با پرویز دستمالچی

بعد از شکست "انتخابات" رژیم ولایت مطلقه فقیه و نقش اپوزیسیون، مصاحبۀ حسین جواد زاده با پرویز دستمالچی در  رادیو عصر  جدید:
                                                                              Dasmalchi P-Java H-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
  

در این رابطه