بررسی اعتراضات اخیر هموطنان خوزستانی و راه حل آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با فرید انصاری

بررسی اعتراضات اخیر هموطنان خوزستانی و راه حل آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با فرید انصاری در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی: 
                                                                              Anssari F-Abdo M-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید