احمد رناسی- به یاد دوست ابوالحسن بنی صدر

Ronassi-Ahmad-1 با درود و دل بُرون از غم برای خانواده و بستگان و دوستان زنده یاد و نام، ابوالحسن بنی صدر، که اولین رئیس جمهور انتخابی بود و سپس دیگران، برکشیدگان «فاشیسم ولایت فقیه» بوده و هستند، که به خواست و دستور«آیت الله خمینی» به کژراهه ی نظامی فاشیستی کشانده شد، که حال عُمر نکبت بار نزدیک به 43 ساله را می گذراند!؟ نگارنده، بنی صدر را از دوران کنگره جبهه ی ملی می شناسم، گزیده شده از سوی دانشجویان دانشکده حقوق، و همواره او را به نهضت ملی و راه و رسَم مصدق، باورمند به «استقلال و آزادی و دادگریهائی، در پهنه «احتماعی سیاسی» برای زنان و مردانِ باشندکان ایران، از هر تیره و دینی بوده می دانم و می بود!؟ جرم برکناری بنی صدر، افشای دروغ و خدعه گری «آیت الله خمینی بود» در روز 14 اسفند در دانشگاه، مگر بنا نهاده نشد در پاریس، که پس از قیام و انقلاب، زندان و شکنجه و اعدام وجود نداشته باشد، که بی درنگ به دستور آیت الله خمینی، مجلس فاشیسم ساحته شده، او را از ریاست جمهوری، برکنار کردندند!؟ پس از این زشتکاری ضد ارزشهای ملی و مردمگرائی و دموکراسی، زنده یاد داریوش فروهر یادآور شده، که برکناری رئیس جمهور، کشانیده شدن، مسیر انقلاب مردم، به سوی استبداد و فاشیسم خواهدبود، نیز حزب ملت ایران هم اینگونه نوشت، که چنین نیز بازتاب داشت!؟ و نیز بایست در نظر داشت، که سخنرانی زنده یاد بنی صدر در روز 14 اسفند در دانشگاه، که همواره سنگر آزادیخوان بوده، با خود داشت سیلی محکمی بود، بر صورت «آیت الله خمینی خدعه گر و دروغگو و فاشیسم، که فاشسیم» مذهی باشد، و حال سید علی روضه خوان «خامنه ای» که جای رهبر خود نشسته و خون میریزد، و دنبال دارد رفتار های اهریمی او را!؟ زنده یاد بنی صدر، با شرافت زیست تابه آخر، باپای بندی به نهضت ملی و دیدگاه مصدق، در سویه ی «اسقلال و آزدی» که خواست تاریخی ملت ایران بوده و هست، و با امید به واژگونی و برکنَده شدن سامانه ی اهریمنی «ولایت فاشیستی فقیه»، در ایران!؟

احمد رناسی