قتل های زنجیره و جنبش اعتراضی مردم اصفهان، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان

قتل های زنجیره و جنبش اعتراضی مردم اصفهان، مصاحبۀ حسین جواد زاده با حسین موسویان در رادیو عصر جدید:
                                                                              Mosavian-Hossein-1
                                                                                     برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید