پیام ناصر مهاجر در چهلمین روز زنده یادی ابوالحسن بنی صدر

                                                                             Mahajer-Nasser-1