بهروز اسدی: سایه شوم جنگ اوکراین بر سرنوشت پناهجویان

YunanPananhendeبه مناسبت ۲۰ ژوئن روز جهانی پناهجویان و آوره گان

حملهروسیهبهاوکراینوآوارهکردنمیلیونهاانسانوبه‌ناچارپناهآوردن آنانبهاتحادیهاروپا، تمامیمعادلاتدرپذیرشپناهجویانرادرهم‌ریخت.کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پذیرشاضطراری و سامان دادن پناهجویان اوکراین، قانون جدید تصویب کرد وبه اجرا گذاشت. اجر این قانونباعثچندگانگی در موردحقوقپناهندگانشدهاست.

در وضعیت تازه‌ای که پس از جنگ اوکراین پیش آمده سرنوشت و آینده هزاران پناهجوی غیراوکراینیکهامروزدردریایاژهومدیترانه، بیناروپاوآفریقاگرفتارند در غباری غلیظ از ابهام فرو رفته است. هم‌زمان روزانهده‌هانفرقربانیحوادثدریاییوقاچاقانساندر مرزهای جنوبی و جنوب‌شرقی اروپا می‌شوند.

در یونان و دریایاژه،تمامیابزاروپدافندهابرای جلوگیریاز ورودپناهجویانوآوارگانبهاروپابه کار گرفته شده‌اند و بازار قاچاقچیانانسان که همدستانی نیز در انتظامی و اداری دارند، رونق دارد. هزارانپناهجودر پشتمرزهایاروپا،سردرگم و منتظرند.

آماروارقامنشانبرآناستکهسیاستدوگانهوفراموشکردنپناهجویاندرکشورهایمرزیاروپا، تاحدودیپاسخدادهاست. دورزدندریاهاوبجانخریدن خطراتبخشیازاینسیاستاست. دریونانوبویژهجزایرهممرزباترکیه«ساموس» و «بخشا لسبوس»، زندگی را بر پناهجویان روز‌به‌روز تنگ و سخت کرده‌اند. اقامتگا‌های پناهجویان به چیزی شبیه زندانهای بسته تبدیل شدهاند. به‌صورت خزنده و سراسری، عملا سیاست کمپ‌های بسته، جدا از تعداد پناهجویان، به اجرا در آمده است. کمپ های بسته عبارت از این است که کنترل شدید امنیتی با دستگاه فوق مدرن ورود و خروج و چگونگی حضور و یا عدم حضور پناهجویان در کمپ را شامل می‌شود. هدف کنترل پناهجویان و جلوگیری از ورود نیرو های مدافع حقوق پناهندگان در این کمپ ها و غیره میباشد.

برای مثال اینکه کمپ بسته چگونه طراحی می‌شود، دولت یونان یک مرکز موسوم به "کمپ بسته با دسترسی کنترل شده" را در جزیره ساموس برای اسکان 3000 مهاجر باز کرده است. اردوگاه پناهندگان با سیم خاردار محصور شده و مجهز به دوربین های نظارتی، اسکنرهای اشعه ایکس و مغناطیسی است. همچنین دارای یک بازداشتگاه است و فقط با کارتهای الکترونیکی قابل دسترسی است.

کمپ مالاکاسا ۲ کمپ بسته برای پناهجویانی است که در معرض خطر اخراج قرار دارند.

در کمپ«الناس» در آتن که قبلا بیش از ‏۳‏ هزار پناهجو را در خود جای داده بود و محل دادوستد و رفت‌وآمد پناهجویان بود، با سیاست درهای بسته و کنترل شدید پناهجویان، عملا به صورت زندان درآمده است. تعداد زیادی از آنان بهمکان‌های دیگرانتقال داده شده‌اند و اکنونحدود هزار پناهجوعمدتاازآفریقادراینکمپمستقراند. پناهجویانبرایامرارمعاشروزانهدرسطحشهرمشغولجمع‌آوریکارتنوکاغذبرایفروشهستند. امابا سیاستجدید درهایبسته،ازورود‎‎ واگن‌های آنها به کمپ جلوگیریمی‌شودوپناهجویانبهاجبارو باپذیرش ریسک،جلودربورودیواطرافکمپبرایفروشنگهداریمی‏کنند.

اکثرااین پناهجویان جوابقبولیگرفته‌اندولی دریافتکارتومدارکلازمبراییکروندحقوقیطبقکنوانسیونژنو، به شدت دچارکندی است و گاه با وقفهطولانی‌مدتمواجه می‌شود. اکثرپناهجويانعلیرغمبعضیازتسهیلاتجدیدمنجملهاجازهکاروگرفتنگواهی‌نامهرانندگی،تمایلیبه ماندن دریونانرا ندارند.

روزانهصدهانفر از آنها درپارکپیروزیویکتوریاحضورپیدامی‌کنندوبهخرید و فروش ومشاورهو... می‏پردازند. قاچاقچیانهمدرزمینه‌هایمختلففعال‌اند. بخش عمده این پناهجویان جوان و بدون هر گونه امکانات هستندکهبخشابهکارهایخلافوغیرقانونیوخشونترومی‏آورند.

فاروغپناهجوی هم‌جنس‌گراوگوش‌گیربادستانلرزانمی‌گویدکهاینجابرایشزندگیبسیارسختاست. تاکنونچندینباربهاو تجاوزشدهاست،امانتوانسته برای دفاع از حقوقش هیچاقدامقانونیانجامدهدواکنونبهاجباربهتنفروشیوادارشدهاست.زنانوکودکاندرکنارپارکمشغولبهگپزدن -به‌قولخودشان - هستند. کودکانباسروصدامشغولبازی‌اندواینتصویریروزانهزندگی پناهجویان دراینپارکاست. سوالکردمکهآیامددکاراجتماعیوکارمیدانیانجاممی‌پذیردجوابدرمجموعنه، هرچند هر ازگاهیکمکمی‏کنندوگاهیهمموادغذاییازطرفسازمان‌هایطرفدارپذیرشپناهجویاندر اختیار آنها قرار می‌گیرد.

اینچهرهشهرآتناستکهسیاستمدارانیونانواروپابه‌خوبی با آن آشنایند. طبقآمارادارهمهاجرت یونان،نزدیکبه ۴۰‏هزارپناهجوازکشورهایمختلفونزدیکبه ۲۷هزارپناهجویاوکراینیدریونانهستند. کمپموریاکهروزگاری ۲۲۰۰۰‏پناهجودر آن مسقربودند،پسازآتشسوزیمجددا در کنار دریا برپاشده و امروز تنها ۱۰۰۰‏پناهجودر آنزندگیمی‌کنند. اکثراجوابقبولیگرفتهاندوجزیرهراترککرده‌اندوعمتا بهآتنرفتهاندتاازآنجابهکشورهایدیگراروپامنجملهآلمانانتقال یابند.

ازپیدایشاردوگاهموریااینکمترینتعدادپناهجویاندرایناردوگاهاست. اگربپذیریمکهیکسومپناهجویانازطریقیونانوبه‌ویژهدریایاژه،‌ سپس ازراهبالکانبه سمتاروپایشمالیحرکتمی‌کنند، آنگاهجزایریونانی‎‎ ساموسوخیوسولسبوسبرایهردوطرفبسیارحائزاهمیتخواهد بود.

فعلابه علتکاهش اعداد پناهجویانوکنترلآب‌های دریایاژهووجودکارمنداندولتیوادارهمهاجرت، جوابقبولیوردپناهجویانسرعت یافتهاست. اشخاصی کهپذیرش اروپارادریافتمی‌کنندبلافاصلهجزیرهراترکمی‌کنند.

پروژهجدیداتحادیهاروپامبنیبرایتقسیمپناهجویان،به عبارتیپذیرشآناندرکشورهایاروپاییکهازطریقمرزهایدریایواردمی‌شوند،اگراجراییشودباعثرسیدگی سریع‌تروتقسیمپناهجویانمنجرخواهدشد. اماآنانکهبهشهرهایبزرگواردمی‏شوند،شرایطدیگریرادرپیشرودارند. اینان سرنوشتیبسیارنامعلومپیدا کرده و اکثرشانبدونبرنامه،وارد گروه‌هایبهقولجوانانافغانستانی گپهاومحفل‌هایدورهمی می‌شوند. اکثر اینجوانان کهآیندهبدوندورنماییاززندگیعادیدرپیش رودارند پناهجویانافغانستانی و ازاقلیتهزاره هستند که در کشورشان تحتفشارو تعقیبطالبانقرار دادند.

سیاستکمپ‌هایبستهکهیکسالاستدردستورمقاماتیونانی قرار دارد و به‌طورخزندهدرحالاجرااست وجداازتعدادپناهجویان ساکن درکمپ‌ها،اجرامی‌گردد. کنترلرفتوآمدوکنترلسازمان‌های کمک‌رسانوطرفدار پناهجویان،بخشیازاینسیاستاست. اعمالاینسیاستباهمکاریمالیوسیاسیاتحادیهاروپاانجاممی‌گیرد.

سیاست دوگانهودرمواردیچندگانهی اروپا در پذیرشپناهجویان، باعثگردیدهکهاحزاب و نیروهای دست‌راستی با صراحت و گستاخی بیشتر خواستار سیاست‌های سخت‌گیرانه در برابر پناهجویان شوند و در کشورهایی مانند مجارستاناین سیاست‌ها را بهاجرا بگذارند.

پذیرشپناهجویاناوکراینیوتسهیلاتی که برای آنها به وجود آمدهبه هیچ‌وجه قابل‌قیاس با سیاستاتحادیهاروپادر برابر دیگر پناهجویان نیست. در حالی که قانونوموازینبین‌المللی‎‎ پذیرشپناهجوبایدیکسانباشداما متاسفانهچنین نیست و درپراتیکروزمرهعکسآنعملمی‌شود.

سیاستبرگرداندنپوش‌بکبرخوردخشنمرزبانان، ایجادموانعورودوزدنتوپ‌هایصداداروموانع و ترفندهایدیگردردریایاژه، تصویریدیگر و متفاوت ازموازینمصوبهخوداتحادیهاروپا درپذیرشپناهجویان را به نمایش می‌گذارد.

بدونشکبا گسترش قحطیوگرسنگی، گرانی مواد غداییوسیاستفشاروسرکوب، بویژهدر آفریقا، تعدادپناهجویاندرآیندهبیشتروبیشترخواهدشد. قاچاقچیانانسانازاینبازارمکارهبیشترینسودمالیرامی‌برندویقیناخبرهایناگوارغرقشدنپناهجویانبیشتر و بیشتر خواهد شد.

سیاستدرهایبستهوکنترلفشاراکنونباعثگردیدهکهقاچاقچیاناستراتژیجدیدیرادردریادر پیش بگیرند وحتیبادورزدندریایاژهازطریقمدیترانهپناهجویانرابهسمتاروپاسوقدهند. آیا زماناجرایمصوباتوموازینقانونی و انسانی اروپادرپذیرشپناهجویانفرانرسیده؟ تاکیبایدپناهجویانملعبهدستقاچاقچيانانسانوسیاست‌هایدوگانهاروپاباشند؟

ایجادحفاظتفوق‌مدرن برایکنترلپناهجویاندرکمپهاومدرنیزهکردنکمپ‌هاباسیستم‌هایایابوذهابوایجادکمپ‌هایکاملابستههمچونکمپفوقامنیتیدرجزیره«ساموس» که بیشتر عملا شباهت به زندان را دارد در راستای پذیرش و تقسیم پناهجویان است یا بالعکس؟؟؟

بهروز اسدی

کارشناس امور پناهجویان و فعال حقوق بشر