خیزش های مردمی و خطرات پیش رو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان

خیزش های مردمی و خطرات پیش رو، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با حسین موسویان در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Mosavian-Hossein-1
                                                                              

در این رابطه