خیزش های مردمی و مدار بستۀ علی خامنه ای و رضا پهلوی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حنیف یزدانی

خیزش های مردمی و مدار بستۀ علی خامنه ای و رضا پهلوی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حنیف یزدانی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                   YazdaniHanif