موانع همگانی شدن جنبش، گفتگوهای مرتضی عبدللهی با محمود دلخواسته و هدایت سلطان زاده و حسین موسویان

                                                                         Tafakol2-1