سخنان محمد جعفری در جلسه یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

                                                                              Jafari Ma-Mohamed-1

                                                                        


در این رابطه