سخرانی علی متین دفتری در جلسۀ یادبود و بزرگداشت زنده یاد ابوالحسن بنی صدر در لندن

                                                                             Matindaftari-Ali-1