جنبش اخیر مردم ایران و پیامدهای آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با منصور فرهنگ

جنبش اخیر مردم ایران و پیامدهای آن، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با منصور فرهنگ در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Farhang M-Ab M-1
                                                                                     

در این رابطه