بیانیۀ "ایران شایسته گذار به جمهوری و دمکراسی است" گفتگوی مرتضی عبداللهی با کوروش پارسا

بیانیۀ "ایران شایسته گذار به جمهوری و دمکراسی است" گفتگوی مرتضی عبداللهی با کوروش پارسا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                  Parsa K-Ab M-1
                                                                                   
 

در این رابطه