سالروز ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در جنبش مردم ایران، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حنیف یزدانی

سالروز ۱۶ آذر و نقش دانشجویان در جنبش مردم ایران، گفتگوی مرتضی عبداللهی با حنیف یزدانی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                      YazdaniHanif
                                                                     

در این رابطه