کفالت سیاسی زندانیان و نخست وزیری نتانیاهو و ...، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با منصور فرهنگ

کفالت سیاسی زندانیان و نخست وزیری نتانیاهو و ائتلاف جمهوریخواهان در امریکا، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با منصور فرهنگ در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                 Farhang M-Ab M-1