درس های انقلاب ١٣۵۷ برای جنبش مردمی ۱۴۰۱، سخنرانی و گفتگو با جهانگیر شادانلو

                                                                                             shadanlou jahangir