بودجۀ ۱۴۰۲ و پیام ها و پیامد ها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با رضا قریشی (۱)

بودجۀ ۱۴۰۲ و پیام ها و پیامد ها، گفتگوی مرتضی عبداللهی با رضا قریشی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۱):
                                                                                 Ghoreishi Reza-AB Mo-1