اقتصاد ذی نفعان یا اقتصاد صاحبان سرمایه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو (١)

اقتصاد ذینفعان یا اقتصاد صاحبان سرمایه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (١):

                                                                                 Rajablou-Mah Abd-11

                                                                               


دموکراسی پایدار با دموکراسی ذینفعان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو (٢)

دموکراسی پایدار یا دموکراسی ذینفعان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو (٣)


در این رابطه