دمکراسی پایدار و توسعه اقتصادی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با رضا قرشی

دمکراسی پایدار و توسعه اقتصادی، گفتگوی مرتضی عبداللهی با رضا قرشی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                              Ghoreishi Reza-AB Mo-1

                                                                                  


در این رابطه