دموکراسی پایدار با دموکراسی ذینفعان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو (٢)

دموکراسی پایدار با دموکراسی ذینفعان، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٢):

                                                                            Rajablou-Mah Abd-11

                                                                 

اقتصاد ذی نفعان یا اقتصاد صاحبان سرمایه، گفتگوی مرتضی عبداللهی با محمود رجب لو (١)


در این رابطه