بررسی روابط قدرت در سطح جهان، گفتگو با مهدی فتاپور

                                                                             Fatapour-Mehdi-1