کتاب جدید آقای محمد جعفری :در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب و تقریب نظرها

ketab jafari

آقای محمد جعفری ماربینی کتاب جدید خود را انتشار داده اند .

این کتاب مجموعه مکاتبات و گفتگوهای آقایان محمد جعفری و حسن یوسفی اشکوری می باشد.

عنوان کتاب، در شفاف سازی تاریخ بعد از انقلاب و تقریب نظرها، می باشد .


کتاب در166صفحه انتشار یافته و در شفاف سازی تاریخ آنگونه که رخ داده است، اطلاعات فراوانی را در اختیار خوانندگان گرامی قرار می دهد .

در مقدمه کتاب به قلم نویسنده چنین آمده است :

اینجانب محمد جعفری تا قبل از مکاتباتی که در زیر می آید، جز از طریق بعضی مصاحبه ها و نوشته ها هیچگونه رابطه ای با آقای اشکوری نداشتم. تا اینکه در اول سال 1389 آقای محمد رضا شکوهی فر مقاله ای نوشته و در آن مقاله به ایشان حمله کرده بود و ایشان هم در پاسخ به آقای شکوهی فر، انتقاداتی را به روزنامه انقلاب اسلامی و بنی صدر وارد ساخته بود. این مسئله مرابرآن داشت که به عنوان مدیر مسئول روزنامه انقلاب اسلامی تا آنجا که به روزنامه و اتهام نادرستی که به بنی صدر وارد شده بود، برای روشن شدنآمسئله از ایشان سئوال کنم. با ارسال نامه به ایشان و طرح سئوالها، باب مکاتبه و بحث در مورد مسائل آن دوران با وی گشوده شد. مکاتبات فیمابین حاوی چند نکته آموزنده ای است:

یکم:با وجودی که اینجانب با آقای اشکوری قبل از این مکاتبات رابطه ای نداشتم، مسائل مطروحه از طرفین بدون سرو صدای معمول جریان پیدا کرد و

موجب دوستی فی مابین گردید.

دوم: از ابتدا تا به انتهای این مکاتبات و با وجودی که در بعضی مواقع نظر واحدی داشتیم و یا می رسیدیم ولی در موارد دیگر هر طرف نظرمتفاوت خود

رآ داشت ومهم اینکه با ابراز نظرات متفاوت همچنان دوستی بر قرار و پایدار ماندو اختلاف نظر فدای دوستی نشد بلکه خود موجب دوستی گردید. و

از این نظرهم به تجربه معلوم شد که نباید اختلاف نظرموجب جدائی و دشمنی شود زیرا نظرات متفاوت در آینده جرح و تعدیل می شود و بویژه

مسائل تاریخی را تاریخ دانان و تاریخ شناسان با در دست داشتن اطلاعات تازه و یا فاش شده دیگرکه در آن زمان در اختیار نبوده، به بوته آزمایش و

سنجش خواهند گذارد.
سوم: نظر به اینکه مکاتبات حاوی پرسش و پاسخ و نقطه نظرهای طرفین و نیز نکات تاریخی است که یا در جائی مطرح نشده و یا گذرا از آن گذشته

شده است،اینک برای اطلاع علاقه مندان متن کامل مکاتبات فی مابین

جهت مطالعه و پیاده کردن کتاب می توانید به لینک زیر وارد شوید :

 

http://mohammadjafarim.com/wp-content/uploads/2023/05/Eshkevari2Mokatebat.pdf