فدرالیسم و ایران/ نگاهی به تاریخ کشورهای فدرال، گفتگوی مرتضی عبدللهی با حنیف یزدانی

فدرالیسم و ایران/ نگاهی به تاریخ کشورهای فدرال، گفتگوی مرتضی عبدللهی با حنیف یزدانی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

                                                                            Yazdani H-Ab M-1