نسبت کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢ با آرمان های انقلاب مشروطه، نویسنده حسین آبادیان*

Abadian-Hossein-1 انقلاب مشروطه ایران عظیم ترین تحول سیاسی و اجتماعی ایران بود که تأثیری دوران ساز بر فرایندهای فرهنگی و حتی بینش دینی اقشاری از مردم ایران و نیز روحانیان به ارمغان آورد. با استناد به اصول ۵۱ گانه قانون اساسی و همچنین اصول ۱۰۷ گانه متمم قانون اساسی این نکته بسیار مهم واضح تر می شود:
اتکای قانون اساسی بر مجلس شورای ملی به مثابه تجلی اراده جمعی مردم بود که در «امور معاشی و سیاسی وطن خود مشارکت دارند.» بر اساس قسم نامه نمایندگان آنها سوگند یاد می کردند که به «سلطنت و حقوق ملت خيانت ننمائيم و هيچ منظوري نداشته باشيم جز فوائد و مصالح دولت و ملت ايران.» مجلس شورای ملی حق داشت مطابق با «صلاح ملک و ملت» و «در عموم مسائل» دخالت کند و طبق اصل بیست و هشتم قانون اساسی هیچ حکم کتبی و شفاهی شاه مستمسکی برای عدم پاسخگو بودن وزیر مربوطه به شمار نمی رفت. طبق اصول مختلف متمم قانون اساسی، بستگان شاه حق دخالت در مسائل سیاسی و اجرائی کشور نداشتند، حق نداشتند به عنوان وزیر انتخاب شوند، شخص شاه مسئولیت اجرائی نداشت و اگر هم فرمانی صادر می کرد باید دلیل صدور فرمان را به مجلس توضیح می داد. به عبارتی کشور دارای قوای مقننه، مجریه و قضائیه بود، شاه چون مسئولیت اجرائی نداشت؛ دولت در برابر مجلس پاسخگو بود و هیچ وزیری به تأکید متمم قانون اساسی هم نمی توانست حکمی کتبی و شفاهی از شاه را دلیلی برای عدم جوابگو بودن خود تلقی نماید.

شاید مهمترین اصل متمم قانون اساسی اصل ۳۵ بود که مقرر می داشت: «سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی از طرف مردم به شخص شاه مفوض شده.» بنابراین سلطننت ودیعه یا همان امانت بود، امانتی بود که به لطف خداوند «از طرف مردم» به شاه «مفوض» شده، یعنی اینکه سلطنت حق نیست، امانت است؛ شاه سمبل وحدت ملی کشور است و سلطنت از سوی مردم به او «تفویض» شده، یعنی مردم قدرت خود را به او واگذار کرده اند و شاه نماینده آنهاست که به «وکالت» از ایشان سلطنت می کند، حکومت حق مردم است که دولت مسئول و از آن بالاتر مجلس این حکومت را برای حفظ مصالح ملی اعمال می نماید. اهمیت ضرورت عدم دخالت شاه در مسائل سیاسی و اجرائی به حدی بود که در اصل ۴۴ متمم قانون اساسی باز هم تأکید شده بود شاه هیچ گونه مسئولیتی ندارد، بلکه دولت مسئول است و وزراء در برابر مجلس باید پاسخگو باشند.

اصل سی و سوم متمم قانون اساسی مقرر می کرد که «مجلسین [شورای ملی و سنا] حق تحقیق و تفحص در هر امری را دارند.» به عبارتی مجلس می توانست در باره شخص شاه و خاندان سلطنتی هم سؤال و جواب نماید و هیچ امری مانع از این وظیفه خطیر نمی شد. مطابق اصل ۴۵ متمم قانون اساسی «حتی دستخط پادشاه وقتی قابل اجراست که به امضای وزیر مربوطه رسیده باشد.» طبق اصل ۵۶ متمم قانون اساسی «مصارف و مخارج دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.» بحث عدم دخالت شاه در مسائل اجرائی کشور به نحوی اهمیت داشت که باز هم در اصل ۶۴ متمم قانون اساسی قید شده بود:

«وزرا نمی توانند احکام کتبی و شفاهی شاه را مستمسک قرار دهند و از خود سلب مسئولیت نمایند.»

اینها تنها بندهائی از قانون اساسی و متمم آن در دوره مشروطه بودند، هیچ کدام از این اصول با تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی تغییر نکرد و در مجلس مؤسسان که در آذرماه ۱۳۰۴ تشکیل شد و در نهایت قدرت را به رضاشاه تفویض نمود، تنها اصول ۳۶، ۳۷ و ۳۸ متمم قانون اساسی تغییر کرد که مثلاً سلطنت پهلوی را به جای قاجار قانونیت می¬بخشید و تکلیف جانشین سلطنت را معین می کرد، همین اصول هم البته به صورت غیرقانونی و در مجلس پنجم شورای ملی که وظیفه جرح و تعدیل و تغییر در اصول قانون اساسی نداشت، تصویب گردید و البته با مخالفت دکتر محمد مصدق، سیدحسن مدرس، سیدحسن تقی زاده، یحیی دولت آبادی و حسین علاء مواجه شد ضمن اینکه نمایندگانی مثل ملک الشعرای بهار و سیدحسن زعیم هم با آن رویه مخالف بودند.

دکتر مصدق در دوره ۲۸ ماهه نخست وزیری خود مطابق همین قانون حکومت کرد، او طبق روح قانون اساسی به شاه حق نمی داد در مسائل اجرائی دخالت کند، چون خودش نخست وزیر و طبعاً در برابر مجلس مسئول بود و وزیران او هم باید در برابر نمایندگان مجلس پاسخگو می بودند، مثلاً می خواست معرفی وزیر جنگ هم برعهده خود او باشد. او طبق قانون نه تنها شاه، بلکه اعضای خانواده سلطنتی را از دخالت در مسائل اداری و اجرائی کشور ممنوع کرد و وقتی مشاهده نمود آنها دست از اعمال غیرقانونی خود بر نمی دارند، دستور داد به خارج کشور روند. مصدق در مجلس به مردم وعده داده بود تا قانون ملی شدن نفت را اجرائی کند، بنابراین در برابر مردم و مجلس مسئول بود؛ به آزادی های مصرحه در قانون اساسی و متمم آن احترام گذاشت و حتی گروه هائی مثل فدائیان اسلام و مجمع مسلمانان مجاهد به علاوه احزابی مثل سومکا، آریا و پان ایرانیست که به نفع دربار علیه او فعالیت می کردند از آزادی کامل برخودار بودند، هیچ کس متعرض نشریات و مجامع آنها نشد و حتی احزابی مثل حزب توده که هم با دربار و هم شخص نخست وزیر خصومت داشتند، با آزادی فعالیت می کردند.

کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، نه تنها حرکتی علیه دولت قانونی بود، بلکه میراث به جای مانده از مشروطه را به کلی مورد هجوم قرار داد. شاه به پشتوانه شرکت های نفتی فراملیتی، سازمان های اطلاعاتی امریکا و انگلیس، ارتش بیکاره ها، کانون افسران بازنشسته و افراد و جریان های مختلف دیگر، دولت قانونی را برانداخت و خودکامگی پیشه کرد. کودتای ۲۸ مرداد موازنه نیروها سه گانه یعنی قوای مقننه، قضائیه و اجرائیه را به هم ریخت، شاه که هیچ گونه مسئولیت اجرائی نداشت در جزئی ترین مسائل کشور هم دخالت کرد. طبق اصل هفتم متمم قانون اساسی اصول مشروطه «کلاً و جزئاً» تعطیل بردار نیست، اما کار به جائی رسید که شاه شخصاً نه تنها اصول مشخص مشروطه را زیرپا نهاد، بلکه حتی در انتخابات سفرا و استانداران و رؤسای دانشگاه ها دخالت نمود، مناصبی که قاعدتاً باید از وظایف وزیر امور خارجه، وزیر کشور و وزیر علوم می بود.

هواداران خودکامگی و سلطنت مدعی اند شاه در خلاء مجلس شورای ملی می توانست شخصاً نخست وزیر را عزل نماید، فرض کنیم چنین موضوعی درست باشد، اما: ۱. آیا فرمان عزل نخست وزیر را وزیر دربار باید ابلاغ می کرد یا رئیس گارد شاهنشاهی؟ ۲. آیا حکم عزل باید ساعت یک بامداد به نخست وزیر ابلاغ می گردید یا روز روشن و در ساعات کار اداری؟ ۳. آیا در تاریخ مشروطه ایران سابقه داشته است که نخست وزیری نیمه های شب در پناه توپ و تانک فرمان عزل خود را دریافت نماید؟

طبق قانون اساسی شاه چنین حقی نداشت، او اگر هم می خواست نخست وزیر را عزل کند، باید در خلاء مجلس از ساز و کارهای قانونی استفاده می کرد، نه اینکه رئیس گارد خود را برای ابلاغ حکم عزل نخست وزیر در نیمه های شب در پناه توپ و تانک اعزام کند، واقعاً اگر معنای این حرکت کودتا نیست؛ پس چیست؟ اگر این اقدام کودتائی علیه مشروطه و قانون اساسی به شمار نمی آید، پس چه نامی باید بر آن گذاشت؟ نکته بسیار جالب این است که مدافعان خودکامگی ناراحتند از اینکه چرا مصدق به حکم شاه گردن ننهاد و خود را دست بسته تسلیم سرهنگ نصیری نکرد تا احتمالاً همان نیمه های شب و بدون اطلاع وزراء و مردم به قتل برسد! علت کودتا علیه دولت ملی چیزی جز این نبود که مصدق در سراسر دورۀ ۲۸ ماهۀ نخست وزیری خود، طبق قانون شاه و اطرافیانش را از دخالت در مسائل اجرائی برحذر داشت و مانع از تداخل قوا و تجاوز آنها به حقوق یکدیگر شد. مصدق همانطور که در سال های ۱۳۰۰ تا تغییر سلطنت هم بارها و بارها در مجلس گفته بود، با ارتش فراگیر و متحدالشکل و قدرتمند مخالف نبود، مخالفت او با دخالت ارتش در مسائل سیاسی و اجرائی کشور بود که با روح قانون متضاد بود. مصدق طبق قانون اساسی مشروطه معتقد بود هیچ شخصی حتی شاه اجازه ندارد بدون اطلاع و تصویب مجلس قراردادی سیاسی و اقتصادی با کشورها و کمپانی های خارجی منعقد نماید، هیچ وزیری هم حق نداشت دستور شاه را مستمسکی برای عدم پاسخگویی در برابر مجلس قرار دهد، دولت به نمایندگی از مردم وظیفه داشت، نگاهبان منافع و مصالح عالیه ملی آنها باشد و از حقوق «معاشی [اقتصادی] و سیاسی» آنها صیانت نماید. شاه این بصیرت را نداشت تا درک کند، سلطنت کردن طبق قانون، نه تنها برای مصالح ملی ایران، بلکه حتی برای بقای شخص او هم مفیدتر است تا در پیش گرفتن راه خودسری و خودکامگی و تعرض به قوای سه گانه و قوانین اساسی. کودتای ۲۸ مرداد ١٣٣٢، نقطۀ عطف نادیده گرفتن حقوق ملت و نادیده گرفتن قانون بود، شاه چنان یکه تازی کرد که کشور مبتلا به فساد سیستماتیک شد و هیچ راهی برای اصلاح باقی نماند، سرانجام محتوم نادیده گرفتن حکومت قانون، فروپاشی جباریت برآمده از کودتا بود.

* حسین آبادیان (پژوهشگر تاریخ معاصر ایران و استاد دانشگاه)

منبع: تلگرام ایران فردا


در این رابطه