تفکر سیستمی در سیاست و سازمان‌ های سیاسی، گفتگو با همایون مهمنش

                                                                            Mehmanesh-Falah-1