ابراهیم ملکی : به توحش خاتمه دهید

Maleki Ebrahim

جهان برخلاف گذشته از جنگ وویرانی قتل و کشتار متنفر است. اگر تا دیروز جهانیان جنگ را نعمت می شمردند امروزه جنگ را نه نعمت ،بلکه نقمت می شمارند چرا که جنگ نشان توحش وبربریت است . درگذشته جهانیان جنگ را مشروع می شماردند وبرای جنگ هم قاعده وقانون وضع نموده بودند وهرکس این قواعد وقانون را نادیده می گرفت متهم به جنایت جنگی می شد. هنوز بعضی از کشورها ومجامع بین المللی متاسفانه به قانون جنگ پای بندند وتنها جنایت جنگی را مذموم می شمارند . درحالی که خود جنگ جنایت است وباید جلوی جنگ و توحش را گرفت وقانونی برای دفاع مشروع وضع نمود که جوامع بشری دردفاع از خود دست به افراط وتفریط نزند.چرا که صلح وامنیت طبیعت اصلی جوامع بشری است وجنگ وخشونت وناامنی یک بیماری عارضی است .اگر بادید ژرف به جامعه نگاه کنیم دیوانگان کسانی نیستند که دربیمارستانهای روانی نگهداری و تحت درمان ومعالجه قرار دارند، بلکه دیوانگان کسانی هستند که هر روز با جنگ‌ وجنایت وایجاد بحرانهای سیاسی به ناامنی درجهان دامن می زنند . درفاصله جنگ جهانی تابه امروز میلیونها انسان به دست این بیماران مبتلا به جنون کشته وبسیاری ازشهرها وکشورها به ویرانه ای تبدیل شده است.
حیوان وحشی حیوانی نیست که دردشتها وکوهها وجنگلها زندگی می کند جامعه آکنده ازجنگ وشورش ،جنون مسابقات تسلیحاتی ،افراط وتفریط،نیرنگ ومکر وخدعه وغش ،احتکارواختلاس واختلاف طبقاتی ،درطرفی شکم های پر وفربه وبرآمده ودردیگرسو شکمهای گرسنه ،گروهی ازسیری روانه گور می شوند وگروهی دیگر ازفقر،گرسنگی وتشنگی به گور می روند. این واقعیت جامعه ای است کاملا وحشی که به افول نزدیک می شود .جهانیان باید با تمام توان درخاموش نمودن این آتش فتنه بکوشند وازروی جهل ونادانی هیمه براین آتش نریخته که شعله ورشدن این آتش کل جوامع بشری را خواهد سوخت وهمه درآن زیان خواهند دید.خبردهشتناک حمله به بیمارستانی درنوار غزه وقتل وکشتار وبه گروگان گرفتن زن و بچه وانسانهای بیگناه ، جهان را در شوک عظیمی فروبرده است وکسانی که سعی می کنند این جنایت را به ادیان ابراهیمی نسبت دهند سخت در اشتباهند . تاریخ گواهی می دهد که این نسناسان خناس به هیچ دین ومذهب ومرامی پای بند نبوده ونیستند وتنها دین ومذهب ابزار صید آنها است که یدک می کشند درمواقعی بسان گرگان هم مسلکان خودرا هم دریده اند.دینی که به قتل وکشتار فرمان دهد دین نیست ما آموخته ایم فاعل جنگ وکشتار وجنایت ازهرقوم ومذهب ودین وقومیت وکشوری که باشد محکوم است چرا که همه انسانها به ما هوانسان دارای حق وحقوق هستند وهمه انسانها از حق تعیین سرنوشت برخوردارند وهیچ قوم ومذهبی وملتی را نمی توان از این حقوق محروم کرد. چرا که همه انسانها دارای حق وحقو ق اند . درگذشته طبق کتاب قاموس مقدس به تمامی جهانیان لفظ بربر اطلاق میشد بجز یونانیان ! وقصد از ذکراین لفظ افاده وحشی گری وسرکشی بود
جای بسی تاسف است که وزیر خارجه کشوری که خود را کدخدای دهکده جهانی می نامد در سفر به خاورمیانه بجای اینکه خود را انسان بنامد یهودی می نامد. وکشوری دیگر که مدعی مهد آزادی ودمکراسی است ازتوییت یک فوتبالیست در دعا برای ساکنان غزه.آشفته وبه خشم می آیدوخواهان بازپس گیری توپ طلایی از وی می شود چگونه می توان توقع داشت که اینان دراندیشه صلح ودوستی دربین اقوام وادیان و ملتها باشند! ولی ما براین باوریم که جان ومال همه انسانها اعم از یهود ونصارا، مجوس و مسلمان ...همه محترم است وتوحش وجنگ وخشونت وتجاوز به حقوق انسانها مذموم وزشت ومحکوم است لذا ازتمامی مجامع بین المللی ومردم آزادی خواه می خواهم که به وظیفه انسانی خود عمل کرده به این توحش خاتمه دهند و ازبازگشت خاورمیانه به قرون وسطا جلو گیری نمایند.
ابراهیم ملکی ۲۸ مهر ۱۴۰۲