غلامرضا امامی: به یاد امیر احمد قربانی، قربانی موبایل

ghorbani amirahmad 25122013 

«دانش‌آموز روز 6 آذرماه بدون اطلاع، مدرسه را ترک و در خانه دست به خود کشی می زندـ»

 

مدیر کل ارزیابی وزارت آموزش و پرورش

 

بله این است پیام تسلیت آقای مدیرکل! .. باید برای مرگ هم اطلاع می داد و اجازه می گرفت!! ..از همان مدرسه ای که اخراجش کرده بودند و راهش نداده بودند گریه و زاری مادر باردار هم دل سنگ مدیر مدرسه را نرم نکرده بود.

احمد گناهی بزرگ کرده بود ..گناهی کبیره! نا بخشودنی

احمد موبایل داشت!! در آموزش و پرورشی که سیم کارت ایران سل جایزه می دهند داشتن موبایل جرم است. آن هم برای دانش آموزی شیرازی با معدل درسی 17 و انضباطی عالی.

دلم به درد آمد...نمیدانم چه بر دل پدر و مادر داغدار باردار و هم کلاسی ها .....و هم مدرسه ای های احمد آمده ... اما دلم گرفت و سخت گرفت از برخورد مدیر مدرسه ای .. مدیرکلی که چنین شانه خالی می کنند از بار سنگین عذاب و جدان این قربانی ... امیر احمد قربانی ... قربانی جهل و جور و جفا ..چه می کنند با این گناه و مرگ مظلومانه نوجوان چهارده ساله ای که رخ داده؟

از خود می پرسم قاتل احمد کیست؟ باید همدلی و همدردی کرد با پدر و مادر داغدار

باید محکوم کرد و محاکمه ... عامل و عاملین این جنایت غم بار

با خود می خوانم

به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟