تبریکهای شرکتها به شاه به مناسبت کودتای ۲۸ مرداد در مطبوعات گوش بفرمان...- عکس

 

29مرداد 1393 - توضیح سایت انقلاب اسلامی در هجرت: : هر سال، رژیم شاه سالگرد کودتای ننگین 28 مرداد را به اصطلاح جشن می گرفت. هم تظاهرات برقرار می کرد و هم مطبوعات موظف بودند در ستایش آن کودتا بنویسند. شرکتها نیز، برای دستیابی بیشتر به درآمدهای بادآورده نفت، خود را مجبور می دیدند که تبریک کودتا به شاه را منتشر کنند. نمونه ای از صفحه تبریکات که در روزنامه ها منتشر می شد را برای آگاهی نسل جوان منتشر می کنیم. شباهت زبان استبداد درس آموز است؛ همانطور که رژیم خامنه ای از «قیام مردمی 9 دی 1388» و نقش درایت خامنه ای در «پیروزی» آن می نویسد، رژیم شاه نیز از «قیام مردمی 28 مرداد» می نوشت و از نقش درایت شاه در پیروزی کودتای 28 مرداد.... 

 

Ettelaat13570528p13 1

Ettelaat13570528p13 2

 Ettelaat 1357028p 18