گفتگوی ضیا صدقی با ابوالحسن بنی صدر - تاریخ شفاهی هاروارد، قسمت های (١)، (٢)، (٣)، (۴)

                                                                             Banisadr A H-Harvard-1

بخش اول:

                                                                           
بخش دوم:
                                                                           
بخش  سوم:
                                                                           
بخش  چهارم: