در این رژیم اصلاحات امکانپذیر نیست . گفتگو با آقای علی صدارات

sedarat ali

 11/07/1392- مصاحبه با رادیو عصر جدید

برای شنیدن این مصاحبه، اینجا را کلیک کنید