نادر انتظام: باز بانگ اذان عشق از گلدسته هستی بلند شد

entezam

در پس رقص سه عاشق و معشوق بر سینه آسمان ، خورشید نور ، ماه تابان ، برای خدمت به معشوق زمینی هر سال در زمانی مشخص برای هر باوری بانگ اذان بر گوش جان و دل باورمندان و پیروان آن دین طنین می اندازد .

او فرمود : ما روزه داری در روز و نیایش در شب های شب زنده داری را بر رهروان ادیان تاریخ ، نیک نوشتیم .

خانه هاتان را قبله یکدیگر کنید ،

در پس غروب خورشید روز سه شنبه سیزدهم آوریل ۲۰۲۱ در ایالت کالیفرنیا ، ماه روزه داری رقص ستایس و نیایش خود را بر سینه آسمان بنمایش می گزارد .، آمدم ، باز آمدم ، آمدم تا شما را به تقوای عشق دعوت کنم ،

در پس ظلم و بیداد فرعون بر بنی اسرائیل ، موسی پیامبر دست ها را بسوی جهاندار مطلق گشود : ره به نجات بفرما و او فرمود : خانه هاتان را قبله یکدیگر کنید تا از این ظلم رهائی یابید و قوم بنی اسرائیل چنین کردند .

همباور گرامی ، روزه رمضان بر هر انسان پرهیزگاری نوشته شده ، تنها فلسفه این عشق بازی با هستی به مرکزیت انسان برای تقرب به او و شتافتن من و تو بیاری کمتر داران هست .

انسان ، به شکرانه جستن از آنهمه بلای گریبان گیر بشر ، امسال کمر همت بر خدمت دیگران بر بند و بر قبله مادر و پدرت ، نزدیکانت ، همسایگانت ، هموطنانت و هم نوعانت روزه بدار و نماز بگزار .

سر بر آوردن نا گهانی ویروس کرنا و حوادث ناگهانی دیگر بر به خواب زدگان ثابت کرد که ، ما با همه منم زدن هامان نا توان‌ترین موجودیم.، برای آنها که رفتند آرزوی شادی روان داریم ، و تو و من که ماندیم ؛

بیا و امسال متواضعانه رو به خدا و خلق خدا کنیم ، بذر عشق و دوست داشتن را در خدمت به یکدیگر به بفشانیم ، باشد که به رحمت خداوندی از شیرینی ثمره نهال سلامت و امنیت در بهار زندگی خود و عزیزانمان بهره مند شویم .

بیائید خانه هامان را قبله یکدگر کنیم تا چراغی در همسایگی ما خاموش نماند .

التماس به تفکر و سپاس بر آنچه که داریم . دوست تان دارم ،

۱۲ آوریل ۲۰۲۱ نادر انتظام .