تفاوت ها و پیام های "انتخابات" ۲۸ خرداد: مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

تفاوت ها و پیام های "انتخابات" ۲۸ خرداد: مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:
                                                                                   Mostafavi-Abdollahi2-1
                                                                                           برای  شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                                       

در این رابطه