ایران بعد از تحریم "انتخابات" خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی

ایران بعد از تحریم "انتخابات" خرداد ۱۴۰۰، مصاحبۀ حسین جواد زاده با مهران مصطفوی در رادیو عصر جدید:
                                                                               Mostafavi M Jav H-1
                                                                                      برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید