جهانگیر گلزار از دوستان ابوالحسن بنی صدر: دغدغۀ او نجات ایران از استبداد بود

                                                                             Banisadr-Golzar2-1