سرطان فساد نظام و قرارداد کرسنت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا (۲)

سرطان فساد نظام و قرارداد کرسنت، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ژاله وفا در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (۲):
                                                                             Vafa j-A M-1
                                                                                    برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               

در این رابطه