سپاسگزاری عذرا حسینی از همراهی ها و همدردی ها در جلسۀ یادبود زنده یاد ابوالحسن بنی صدر

                                                                              Hossein-Banisadr Ozra-1