آیا راه خروج پایدار از بن بست برجام وجود دارد؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی

آیا راه خروج پایدار از بن بست برجام وجود دارد؟، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با مهران مصطفوی در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی:
                                                                            Mostafavi-Abdollahi2-1
                                                                                   برای شنیدن این مصاحبه اینجا را کلیک کنید
                                                                               

در این رابطه